2012_04_19_VT-Group_list_nedodanie IKT odvolavka na audit MK