Zástupný

Dejiny a literatúra Anglicka 1. Zv. / Ján Bajánek.

Popis

Dejiny a literatúra Anglicka 1. Zv. / Ján Bajánek; ved. red. Dušan Katuščák, rec. Miroslav Černý, Marek Hampl; ill. Ľubica Bajánková, Lucia Bajánková, Adrianka Bajánková. – 1. vyd. –348 s. – 15 ill.– Martin : HerrCool, 2016. – Tlač a technická redakcia: Varínska tlačiareň (Jaroslav a Anna Buchtoví), Varín. – ISBN 978-80-972415-0-6 (brož.)

Obsah

ÚVOD
1. KAPITOLA
1.1 HISTORICKÝ VÝVIN ANGLICKA V OBDOBÍ OD 3500 P.N.L. DO 1100 n.l.
1.1.1 Najstaršie dejiny
1.1.2 Pôvod a vznik anglického národa
2. KAPITOLA
2.1 STAROANGLICKÁ LITERATÚRA 600-1100
2.1.1 Metodologická interpretácia
2.1.2 Vývin staroanglickej literatúry (600-1100 n.l.)
3. KAPITOLA
3.1 STREDOVEKÉ HISTORICKÉ OBDOBIE 1066-1500 N.L.
3.1.1 Obdobie vlády Normanov 1066-1154 n.l.
3.1.2 Vláda zákona Henricha II. (1154-1189) a Richarda I. (1189-1199)
3.1.3 Vznik anglického parlamentu. Kráľ Ján (1199-1216), Henrich III. (1216-1272), Edward I. (1272-1307) a Edward II. (1307-1327).
3.1.4 Storočná vojna počas vlády kráľa Edwarda III. (1327-1377) a kráľa Richarda II. (1377-1399)
3.1.5 Spôsob života, rozvoj remesiel a obchodu v čase Geoffryho Chaucera (1340 – 1400)
3.1.6 Stredoveké a renesančné Anglicko: Storočná vojna – II. časť (1399-1453) a Vojna ruží (1455-1485). Obdobie od vlády Henricha IV. 1399-1413 po Richarda III. 1483-1485
4. KAPITOLA
4.1 VÝVIN STREDOANGLICKEJ LITERATÚRY 1100 N.L. – 1500 N.L.
4.1.1 Historický kontext
4.1.2 Inštitucionálne predpoklady
4.1.3 Vývin stredoangličtiny
4.1.4 Hlavní predstavitelia
4.1.5 Anglolatinská literatúra
4.1.6 Anglonormanská a anglofrancúzska literatúra
4.1.7 Tematické okruhy
4.1.8Stredoanglická literatúra
4.1.9 Langland ( 1332 – 1386 ) a jeho obdobie 1350-1400
4.1.10 Vývin anglického jazyka
4.1.11Novohistorické súvislosti medzi literatúrou a spoločenským dianím v 2. polovici 14. storočia.
4.1.12 William Langland
5. KAPITOLA
5.1 HISTORICKÝ VÝVIN ANGLICKA V OBDOBÍ RENESANCIE 1500-1603
5.1.2 Renesančné Anglicko v systéme vzdelávania a spoločenskej slobody
5.1.2 Problémy anglickej cirkvi
5.1.3 Reformácia anglickej cirkvi 1539
5.1.4 Protestanti a katolíci
5.1.5 Kráľovná Alžbeta I. (1558-1603) a námorný kapitán Francis Drake
6. KAPITOLA
6.1 LITERÁRNY VÝVIN 1500-1603: RENESANČNÁ ALŽBETÍNSKA LITERATÚRA
6.1.1 Alžbetínska poézia
6.1.2 Alžbetínska próza
6.1.3 Alžbetínska dráma
Začiatky drámy a Christopher Marlowe (1564-1593)
6.1.4 Vrchol alžbetínskej drámy: William Shakespeare (1564-1616)
6.1.5 Ben Jonson (1572 – 1637) a iní alžbetínski dramatici
7. KAPITOLA
7.1 HISTORICKÝ VÝVIN 1603-1660: KRÁĽ PROTI PARLAMENTU
8. KAPITOLA
8.1 LITERÁRNY VÝVIN 1608 – 1674: JOHN MILTON A JEHO DOBA
8.1.1 John Milton (1608-1674)
8.1.2 Iní lyrickí básnici Miltonovej doby
9. KAPITOLA
9.1 HISTORICKÝ VÝVIN 1660 – 1713:
9.1.1 Zmluva z Utrechtu a dohoda z roku 1689
10. KAPITOLA
10.1 LITERÁRNY VÝVIN 1660 – 1689:
10.1.1 Dráma a próza obnovy monarchie Stuartovcov (obdobie tzv. Reštavrácie monarchie)
11. KAPITOLA
11.1 HISTORICKÝ VÝVIN ANGLICKA 1700 – 1800: SPOLOČNOSŤ OSEMNÁSTEHO STOROČIA
11.1.1 Ministerský predseda Robert Walpole
11.1.2 Začiatky ríše britského impéria 186
12. KAPITOLA 196
12.1 LITERÁRNY VÝVIN ANGLICKEJ POÉZIE 1660-1798 V OBDOBÍ OSVIETENSTVA A KLASICIZMU
13. KAPITOLA
13.1 LITERÁRNY VÝVIN ANGLICKEJ PRÓZY V 18. STOROČÍ
13.1.1 Literárna a románová publicistika
13.1.2 Vznik anglického románu
14. KAPITOLA
14.1 VOJNA PROTI NAPOLEONOVI NA ZAČIATKU 19. STOROČIA
15. KAPITOLA
15.1 BÁSNICI ROMANTIZMU NA ZAČIATKU 19. STOROČIA
16. KAPITOLA
16.1 VIKTORIÁNSKA SPOLOČNOSŤ 1800-1914
16.1.1 Politika a hospodárstvo
16.1.2 Životný štýl viktoriánskej doby doma a v zahraničí v 19. storočí
16.1.3 Viktoriánska ríša
16.1.4 Problémy Afriky
17. KAPITOLA
17.1 LITERÁRNY VÝVIN 19. STOROČIA
17.1.1 Prozaici 19. storočia
17.1.2 Básnici druhej polovice 19. storočia
18. KAPITOLA
18.1 PROZAICI NA ZAČIATKU 20. STOROČIA
KRÁTKY PROFIL AUTORA – DOC.PHDR. JÁN BAJÁNEK, PHD. (STANISLAVA MATTOVÁ)
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY