Otázky_Infozákon_nov_2014 DIKDA – Otázky prof. Katuščáka, hlavného autora projektu o implementácii projektu Digitálna knižnica a digitálny archív financovaný zo štrukturálnych fondov a ŠR (ca 49 mil eur)

SNK_infozak_nov_2014 – DIKDA Odpovede SNK