Unikátna služba knižníc je ohrozená

Teší ma, že jeden z projektov informatizácie, ktorý som inicioval a implementoval so skupinou odborníkov v Slovenskej národnej knižnici v Martine veľmi úspešne funguje 15 rokov. (prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., Ing. Jozef Dzivák, Bc. Oliver Ardo, ing. Miroslav Čapkovič, Ing. Jana Gabrielová a desiatky ďalších spolupracovníkov zo slovenských knižníc všetkých typov). V roku 2016, ale aj v roku 2018 vydala Európskej komisia správu o informatizácii na Slovensku. (eGovernment in Slovakia, February 2016, Edition 18.0. European Commission European Union, 2015. Main eGovernment infrastructure components, s. 31, 35…). Dostupné: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment%20in%20Slovakia%20-%20February2016_v1_00.pdf

Ako jeden zo základných, fungujúcich pilierov eGovernmentu na Slovensku a portál je hodnotený práve projekt KIS3G a portál Slovenská knižnica. Projekt som sa začal presadzovať už v roku 2002. 

Už v roku 2006 sa portál Slovenská knižnica vďaka štandardnému riešeniu stala súčasťou systému obrovskej Európskej knižnice (The European Library, ktorá umožňuje našim občanom prístup ku zbierkam všetkých európskych národných knižníc a opačne. Za zavedenie tejto novej služby dostal generálny riaditeľ SNK cenu ITAPA. 

Projekt KIS3G a portál Slovenská knižnica zahŕňa najdôležitejšie knižnice a informačné inštitúcie Slovenska a obsahuje živú a využívanú databázu ca 4.5 milióna záznamov o dokumentoch. 

Portál Slovenská knižnica je dlhodobo, od r. 2004 jedna z najväčších dobre fungujúcich služieb na Slovensku v oblasti informatizácie a manažmentu znalostí. Projekt stál okolo 500 tisíc eur (softvér, infraštruktúra, konverzie z rôznych systémov, štandardy, školenia atd.). 

Na obstaranie aplikačného softvéru sme vypísali medzinárodnú súťaž. Špecifikácia požiadaviek mala takmer 900 požiadaviek, ktoré softvér musel a mal spĺňať. Systém funguje na princípe klient-server, používa databázu Oracle, aplikačný softvér USA Virtua. 

Systém a spoločný softvér Virtua administruje zatiaľ Slovenská národná knižnica v Martine (jeden človek) a má 512 konkurenčných klientov knižniciach na celom Slovensku, vykonávajú sa v ňom milióny transakcií. Systém mal slúžiť ako register diel, ktoré sa mali digitalizovať v národnom projekte OPIS2 Digitálna knižnica a digitálny archív. Na projekt digitalizácie (DIKDA) som získal vyše 49 miliónov Eur. Projekt sa po odchode a prepustení odborníkov z národnej knižnice realizoval len čiastočne a bez spoločenského dopadu.

Škoda, že Slovenská národná knižnica v Martine systém a projekt KIS3G nerozvíja, využíva len zlomok možností systému a nemá žiadnu kompetentnú alternatívu a ani nechápe odbornú zložitosť problému…

Slovenská národná knižnica systém KIS3G nerozvíja. Systému hrozí havária z dôvodu hrubého zanedbania starostlivosti o takmer 15 ročnú infraštruktúru (hardvér systému, disky). Naopak, snaží sa ho nahradiť bez akejkoľvek analýzy a bez komunikácie so zmluvnými partnermi, ktorí sú na systéme závislí, nakoľko v ňom majú svoje živé dáta finančné transakcie a katalógy vlastných lokálnych zbierok. Očividne v SNK nechápu odbornú zložitosť problému. Akýkoľvek iný systém pri nekompetentnom riadení fungovať nebude. 

Z neznámych dôvodov si SNK dala vypracovať návrh na iný systém s požiadavkou na 11 miliónov eur, a to bez funkčných špecifikácií, bez analýzy finančných dopadov na partnerov a verejné zdroje, napriek tomu, že môže údajne prejsť bezplatne a bez komplikovaného verejného obstarávania zo systému Virtuana systém Sierratej istej spoločnosti Innovative Interfaces.