Dušan Katuščák

Moja osobná stránka, priatelia, práca, rodina a ja, obchod

Prehliadať príspevky od Dušan Katuščák

Slovenská národná knižnica v Martine (SNK) mala 2012-2015 vyše 10 miliónov na záchranu písomného dedičstva Slovenska. Projekt úmyselne nerealizovali. Peniaze minuli, papier sa naďalej rozkladá. Papier zaniká, degraduje. A s ním aj zaznamenaný obsah. Strácame originálne doklady o našej kultúre. Zdá sa, že Ministerstvu kultúry neprekáža plytvanie v SNK.

BRATISLAVA. 10.03.2010. Vybudovanie pracoviska na masovú ochranu a konzervovanie ohrozených papierových dokumentov v Slovenskej národnej knižnici v Martine je jedným z hlavných cieľov materiálu Vecný, časový a finančný harmonogram prevádzky technologického zariadenia na masovú deacidifikáciu ohrozených dokumentov v knižniciach a archívoch.

Materiál vypracovalo ministerstvo kultúry a na dnešnom rokovaní ho schválila vláda. Na jeho základe by mali vzniknúť podmienky na výskum, vzdelávanie a na výchovu odborníkov v oblasti konzervácie papiera a tiež vývoj technologických postupov a zariadení na konzervovanie papiera, ktorý ohrozuje kyslosť. Napríklad z približne 4,5 milióna dokumentov, ktoré sú vo fonde Slovenskej národnej knižnice, je 67 až 71 percent na kyslom papieri.

Reportáž denníka SME o novej metóde záchrany vzácnych kníh – čítajte

Materiál navrhuje možnosti riešenia (odstránenie kyslosti – deacidifikácia), ktoré sa dajú použiť pre knižnice a archívy. Upozorňuje, že kapacita súčasnej ochrany je nedostatočná a na hromadnú ochranu nie sú vytvorené podmienky. Pritom ohrozené dokumenty, ktoré si vyžadujú deacidifikáciu, nie sú len v knižniciach a archívoch, ale aj v múzeách, galériách a inde. V rámci Slovenskej národnej knižnice vo Vrútkach by sa malo vybudovať špeciálne konzervačné pracovisko – Integrované konzervačné centrum. Malo by slúžiť knižniciam a archívom z celého Slovenska. Okrem konzervovania papiera by malo tiež vyvíjať technológie a zariadenia na konzerváciu a vzdelávať v tejto oblasti.

Ministerstvo kultúry ešte v materiáli predloženom do pripomienkového konania podrobne opisovalo aj finančné možnosti výstavby konzervačného centra. Materiál predložený na vládu už tieto informácie neobsahuje.

„Riešenie problému tzv. kyslého papiera – kyslosti drevitého papiera, jedného z klasických nosičov informácií, ktorý sa začal vyrábať a používať po roku 1850, je celosvetový problém,“ upozorňuje MK SR. Drevitý papier má životnosť 100 až 200 rokov a najstaršie dokumenty v súčasnosti končia svoju životnosť a pre krehkosť sa stávajú nepoužiteľné.Kontinuita a tradícia Demokratickej strany (DS)

Demokratická strana priamo nadväzuje na hodnoty a činy Demokratickej strany a občianskych demokratov z rokov 1943-1948. 

Demokratické sily, vedené Demokratickou stranou a turčianskymi rodákmi 

Jánom Ursínym (https://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Urs%C3%ADny), 

 Jozefom Lettrichom (https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Lettrich),

Milanom Hodžom (https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hodža)

a inými demokratmi, ako aj kresťanskými osobnosťami (Matej Josko, Vavro Šrobár, Ján Kempný, Miloš Bugár, Jozef Staško, Andrej Cvinček, komunista Gustáv Husák ai) sa v roku 1944-1945 zásadne pričinili o organizáciu Slovenského národného povstania, vznik odbojovej Slovenskej národnej rady (1. september 1944), porážku fašizmu a totalitného politického režimu Slovenského štátu.

Po potlačení Slovenského národného povstania boli hlavní občianski demokrati, ako politickí organizátori povstania, Ján Ursíny, Jozef Lettrich, Vavro Šrobár, Peter Zaťko, Jozef Šoltész, Ivan Štefánik v januári 1945 odsúdení ľudáckym režimom na trest smrti.

V minulosti dokázala Demokratická strana spojiť všetkých občianskych demokratov na Slovensku. 

Demokratická strana  a demokratické sily v roku 1946 získali vo voľbách v demokratických voľbách 70% hlasov!

Komunisti boli v roku 1946 na Slovensku totálne porazení. 

Úžasný odkaz, inšpirácia a nádej pre súčasné Slovensko!!!

Povahe a mentalite Slovákov najlepšie vyhovujú hodnoty Demokratickej strany. 

Historická skúsenosť Demokratickej strany ukazuje, že občania Slovenska túžia po pokojnom, slobodnom, dôstojnom a kvalitnom živote a nemajú radi ani pravých ani ľavých extrémistov.

Porážka občianskej demokracie a Demokratickej strany

Komunisti (L. Holdoš, G. Husák, V. Široký ai.) v júni 1946 vypracovali presný plán obsahujúci 15 bodov na rozbitie Demokratickej strany a uchopenie moci do vlastných rúk.

V roku 1948 slovenskí komunisti, podporovaní českým komunistickým sovietizovaným vedením, hrubou silou, terorom, lžami a brutálnou diskreditáciou slovenskych demokratov zlikvidovali občiansku demokraciu na Slovensku a prenasledovali predstaviteľov Demokratickej strany, ako aj demokratického protifašistického a protikomunistického odboja. 
Demokratická strana po roku 1989

Demokratická strana bola obnovená ihneď po páde komunizmu v decembri 1989.

V decembri roku 1989 sa vrátil z emigrácie jeden z čelných predstaviteľov a spoluzakladateľ Demokratickej strany (1944) Martin Kvetko a stal sa predsedom obnovenej Demokratickej strany. DS pôsobila ako politická strana na Slovensku v rokoch 1989 – 2006, keď sa zlúčila so Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou. Nová strana dostala názov Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana.

Oficiálne Demokratická strana zanikla 13. februára 2006, kedy bola vymazaná z registra politických strán ministerstva vnútra. V čase zlúčenia s SDKÚ mala DS asi 1700 evidovaných členov.

Časť základne Demokratickej strany pod vedením Branislava Hochela a ľudí okolo neho, sa nestotožnila s fúziou s SDKÚ, a rozhodla sa založiť nový politický subjekt, ktorý mal pokračovať v odkaze občianskych demokratov a stavať na tradíciach pôvodnej Demokratickej strany z rokov 1945-1948.

K obdobiu odovzdávania kandidátnych listín do parlamentných volieb v roku 2006 ešte nový politický subjekt nebol zaregistrovaný, a tak jednotlivci prijali ponuku kandidovať na kandidátke Slobodného fóra. Subjekt bol neskôr zaregistrovaný pod názvom Demokratická strana Slovenska.

Republikový sneme 29. septembra 2007 rozhodol o návrate k historickému názvu Demokratická strana. Pod týmto názvom táto strana pôsobí naďalej na slovenskej politickej scéne ako mimoparlamentná strana.

Predsedom súčasnej Demokratickej strany je ing. Michal Kravčík, PhD.(https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Kravč%C3%ADk). Prvý Slovák, ktorý je držiteľom Goldmanovej enviromentálnej ceny. 

Ľudia Demokratickej strany v roku 2019:

 https://www.demokratickastrana.org/sk/predsednictvo

Demokratická strana dnes je strana, ktorá je pokračovaním pôvodnej línie zrodu a pôsobenia Demokratickej strany po roku 1989.

Miesto Demokratickej strany v politickom systéme

Demokratická strana je v politickom systéme Slovenska stranou politického stredu viac vpravo.

Demokratická strana presadzuje demokraciu bez prívlastkov (sociálna, kresťanská, ľudová, liberálna, národná atd). Lebo demokracia prívlastky nepotrebuje.

Každý prívlastok, skôr či neskôr, vedie k deformáciám demokracie. Každý prívlastok vychyľuje demokraciu, často až do extrémnych polôh. 

Demokracia buď je, alebo nie je !!

Demokratická strana je stranou strednej vrstvy, stranou malých a stredných podnikateľov, farmárov, živnostníkov, stranou zamestnancov verejnej a štátnej správy, učiteľov, lekárov ap.

Demokratická strana je stranou spolupráce a spájania, stranou integrácie a kooperácie a hľadania oblastí spolupráce s pravicovými i ľavicovými stranami pre dobro väčšiny občanov Slovenska.

Demokratická strana je stranou občianskych demokratov. Nie je a nikdy nebude predĺženou rukou oligarchov!


Hodnoty Demokratickej strany

Demokratická strana je pripravená spolupracovať so všetkými politickými stranami, ktoré uznávajú a presadzujú demokratické hodnoty, najmä:

sloboda (sloboda prejavu a zhromažďovania, slobodné voľby ap)

 • právny štát,
 • otvorenosť,
 • transparentnosť,
 • euroatlantická orientácia,
 • sociálna spravodlivosť,
 • rodina,
 • menšiny,
 • súkromné podnikanie,
 • hospodársky systém s obmedzenou účasťou štátu,
 • obrana v spolupráci v NATO
 • disciplinárna a trestnoprávna zodpovednosť politikov, verejných činiteľov a verejne činných osôb za využívanie verejných zdrojov
 • životné prostredie, voda a ochrana prírody
 • nízkouhlíkové a ekologické hospodárstvo,
 • ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva,
 • hospodársky pokrok,
 • nadväzovanie na domáce duchovné, národné a politické tradície

Demokratická strana je strana kooperácie a integrácie

Demokratická strana chce vo fragmentovanom, rozháranom politickom systéme na Slovensku spolupracovať s občianskymi demokratickými, liberálnymi, kresťanskými aj pronárodne orientovanými stranami v takých smeroch, oblastiach a témach, ktoré viac zbližujú a menej rozdeľujú. Spolupráca musí zbližovať, nie rozdeľovať !!

Demokratická strana na jednej strane odmieta centralizáciu moci a silný štát, no na strane druhej je rezervovaná voči neoliberálnej globalizácii, ktorá môže byť bezohľadná k ľuďom a životnému prostrediu, je sociálne nespravodlivá alebo ohrozuje udržateľnosť života a civilizácie.

Demokratická strana sa dištancuje od doterajšej predstieranej demokracie, pretože často išlo o jej karikatúru a zneužívanie demokracie na zakrývanie korupcie a nespravodlivosti a celkového rozkladu a ničenia morálneho zdravia spoločnosti a vzťahov medzi ľuďmi.

Demokratická strana sa zasadzuje za rovnosť ľudí pred zákonom  a štandardne spravodlivú spoločnosť. 

Demokratická strana vylučuje spoluprácu s neokomunistami, neofašistami a „recyklovanými“ skompromitovanými osobami, ktorí preskakujú zo strany do strany a sú hodnotovo neukotvení, konštatujúc, že (na škodu spoločnosti) neokomunisticko-oligarchické sily za posledné roky zdiskreditovali myšlienky a hodnoty štandardnej demokracie a ostatné štandardné strany sú často hodnotovo nečitateľné a len s ťažkosťami hľadajú svoje miesto v európskom politickom systéme.

Demokratická strana je strana vlastencov a presadzuje postavenie Slovenska v Európskej únii na princípe rovný s rovným.

Demokratická strana nesúhlasí s robením hrubých čiar za nezákonným konaním, podvodmi, korupčnými kauzami a nezákonnými činmi politikov, verejných činiteľov a verejne činných osôb.

Demokratická strana a Európa

Demokratická strana má v úmysle vybudovať demokraciu na Slovensku ako súčasť európskej demokracie, pevne zakotvenej v spoločných hodnotách mieru, slobody, solidarity a vzdelávania, pričom má ambíciu hrdo prezentovať svoju kultúru v budúcom svete.

Demokratická strana považuje za nevyhnutné energicky konať pri reforme Európskej únie a jej inštitúcií.

Prehodnotenú, reformovanú Európsku úniu vnímame ako rozhodujúci prínos pre národy Európy.

Demokratická strana chce Európu, ktorá bude spravodlivá, otvorená a dynamická, obdivovaná svetom pre svoju kultúru a hodnoty a rešpektovaná pre svoju politickú činnosť.

Demokratická strana chce v rámci Európskeho parlamentu hľadať spojencov v skupinách politických strán a získavať ich pre posilňovanie demokracie a prebudenie Európanov, pretože sen o zjednotenej Európe sa zdanlivo rozplýva a staré nočné mory fašizmu a nacionalizmu sa znovu objavujú.

Demokratická strana verí, že duch, ktorý oživili otcovia demokratickej Európy dvadsiateho storočia, bude zachovaný mladými generáciami 21. storočia.

Bibliografické odkazy:

Demokratická strana 1944-1948. – Dostupné: https://sk.wikipedia.org/wiki/Demokratická_strana_(1944_–_1948)

Demokratická strana 1989-2006. – Dostupné: https://sk.wikipedia.org/wiki/Demokratická_strana_(1989_–_2006)

Lettrich, Jozef. 1955. Dejiny novodobého Slovenska. Ed. Marek Syrný. – [Banská Bystrica : Múzeum SNP, s. a.]. – 234 s. + príl. ISBN 978-80-971152-5-8

Pekník, Miroslava kol. 2012. Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník. Bratislava : SAV, 2012. 826 s. ISBN 978-80-224-1210-0

Syrný, Marek. 2010. Slovenskí demokrati 44-48. Kapitoly z dejín Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944-1948. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2010. 403 s. Dostupné:https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Slovensk%C3%AD+demokrati+44-48.+Kapitoly+z+dej%C3%ADn+Demokratickej+strany+na+Slovensku+v+rokoch+1944-1948+pdf&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Zaťko, Peter. 1993. Národohospodár Peter Zaťko spomína. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1993. 279 s. ISBN 80-7140-036-x

Súborný katalóg slovenských knižníc, dostupný cez portál Slovenská knižnica a KIS3G je ohrozený nekompetentným manažmentom…

Pätnásťročný projekt informatizácie verejných knižníc je stále TOP. Problém je, že Slovenská národná knižnica a jej vedenie, ktoré sa o zavedenie novej služby nijako nepričinilo sa usiluje zlikvidovať aj to posledné, čo v SNK funguje… A ministerstvo kultúry mlčí a nekoná…


Správa Európskej komisie

eGovernment in Slovakia (2018)

European Commission. The factsheets present an overview of the state and progress of eGovernment in European countries. Joinup is a joint initiative by the Directorate General for Informatics (DG DIGIT) and the Directorate General for Communications Networks, Content & Technology (DG CONNECT). Production/Publishing: ISA Editorial Team, Wavestone Luxembourg S.A. May 2018. – Dostupné: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment_in_Slovakia_2018_0.pdf

Enrolment in higher education/university (Strana 29)

Public libraries (availability of catalogues, search tools) 

Responsibility: Website: Description: Central Government & Local Government
https://www.kis3g.sk/; http://www.ulib.sk/sk/;http://www.snk.sk/; 

http://www.infolib.sk/; http://193.87.33.66/opac Public libraries offer the possibility to search for a specific title, to carry out an electronic reservation, or to obtain an electronic copy. The National Slovak Library portal enables the search of a specific title and to perform an online reservation. 

Information and assistance to researchers (Strana 30)

Public libraries (availability of catalogues, search tools) 

Responsibility: Website: Description: Central Government & Local Government
https://www.kis3g.sk/; http://www.ulib.sk/sk/;http://www.snk.sk/; 

http://www.infolib.sk/; http://193.87.33.66/opac Public libraries offer the possibility to search for a specific title, to carry out an electronic reservation, or to obtain an electronic copy. The National Slovak Library portal enables the search of a specific title and to perform an online reservation. 

Teší ma, že jeden z projektov informatizácie, ktorý som inicioval a implementoval so skupinou odborníkov v Slovenskej národnej knižnici v Martine veľmi úspešne funguje 15 rokov. (prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., Ing. Jozef Dzivák, Bc. Oliver Ardo, ing. Miroslav Čapkovič, Ing. Jana Gabrielová a desiatky ďalších spolupracovníkov zo slovenských knižníc všetkých typov). V roku 2016, ale aj v roku 2018 vydala Európskej komisia správu o informatizácii na Slovensku. (eGovernment in Slovakia, February 2016, Edition 18.0. European Commission European Union, 2015. Main eGovernment infrastructure components, s. 31, 35…). Dostupné: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment%20in%20Slovakia%20-%20February2016_v1_00.pdf

Ako jeden zo základných, fungujúcich pilierov eGovernmentu na Slovensku a portál je hodnotený práve projekt KIS3G a portál Slovenská knižnica. Projekt som sa začal presadzovať už v roku 2002. 

Už v roku 2006 sa portál Slovenská knižnica vďaka štandardnému riešeniu stala súčasťou systému obrovskej Európskej knižnice (The European Library, ktorá umožňuje našim občanom prístup ku zbierkam všetkých európskych národných knižníc a opačne. Za zavedenie tejto novej služby dostal generálny riaditeľ SNK cenu ITAPA. 

Projekt KIS3G a portál Slovenská knižnica zahŕňa najdôležitejšie knižnice a informačné inštitúcie Slovenska a obsahuje živú a využívanú databázu ca 4.5 milióna záznamov o dokumentoch. 

Portál Slovenská knižnica je dlhodobo, od r. 2004 jedna z najväčších dobre fungujúcich služieb na Slovensku v oblasti informatizácie a manažmentu znalostí. Projekt stál okolo 500 tisíc eur (softvér, infraštruktúra, konverzie z rôznych systémov, štandardy, školenia atd.). 

Na obstaranie aplikačného softvéru sme vypísali medzinárodnú súťaž. Špecifikácia požiadaviek mala takmer 900 požiadaviek, ktoré softvér musel a mal spĺňať. Systém funguje na princípe klient-server, používa databázu Oracle, aplikačný softvér USA Virtua. 

Systém a spoločný softvér Virtua administruje zatiaľ Slovenská národná knižnica v Martine (jeden človek) a má 512 konkurenčných klientov knižniciach na celom Slovensku, vykonávajú sa v ňom milióny transakcií. Systém mal slúžiť ako register diel, ktoré sa mali digitalizovať v národnom projekte OPIS2 Digitálna knižnica a digitálny archív. Na projekt digitalizácie (DIKDA) som získal vyše 49 miliónov Eur. Projekt sa po odchode a prepustení odborníkov z národnej knižnice realizoval len čiastočne a bez spoločenského dopadu.

Škoda, že Slovenská národná knižnica v Martine systém a projekt KIS3G nerozvíja, využíva len zlomok možností systému a nemá žiadnu kompetentnú alternatívu a ani nechápe odbornú zložitosť problému…

Slovenská národná knižnica systém KIS3G nerozvíja. Systému hrozí havária z dôvodu hrubého zanedbania starostlivosti o takmer 15 ročnú infraštruktúru (hardvér systému, disky). Naopak, snaží sa ho nahradiť bez akejkoľvek analýzy a bez komunikácie so zmluvnými partnermi, ktorí sú na systéme závislí, nakoľko v ňom majú svoje živé dáta finančné transakcie a katalógy vlastných lokálnych zbierok. Očividne v SNK nechápu odbornú zložitosť problému. Akýkoľvek iný systém pri nekompetentnom riadení fungovať nebude. 

Z neznámych dôvodov si SNK dala vypracovať návrh na iný systém s požiadavkou na 11 miliónov eur, a to bez funkčných špecifikácií, bez analýzy finančných dopadov na partnerov a verejné zdroje, napriek tomu, že môže údajne prejsť bezplatne a bez komplikovaného verejného obstarávania zo systému Virtuana systém Sierratej istej spoločnosti Innovative Interfaces.


Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice v Martine dňa 14.09.2012 na Tlačovej konferencii MKSR verejne informovala, že: „Plánovaný počet zdigitalizovaných strán knižničných a archívnych dokumentov v projekte od 1. apríla 2012 do 30. júna 2015 je 259 495 150 strán…“ Potom doplnila, „že z knižničných 1,4 milióna objektov je približne 700 tisíc kníh…“. Tento verejný prísľub SNK nebola schopná dodržať. Podvod sa začal už v roku 2012 nástupom nového vedenia v réžii Mareka Maďariča, vtedajšieho ministra kultúry. Knižnica síce minula vyše 40 miliónov eur, ale projekt splnila ca na 10-15 %. Najhoršie je, že občania z projektu nemajú takmer nič. 

Už vo Výročnej správe Slovenskej národnej knižnice za rok 2012 je na s. 17 informácia, že v SNK sa v roku 2011 skenovalo 17 118 objektov a v roku 2012 to bolo 27 003 objektov. Pritom knižnica mala v roku 2012 k dispozícii o 4 skenery viac a o 44 zamestnancov viac. V roku 2015 už tam vraj bolo okolo 200 nových zamestnancov… Premárnená šanca…

 1. Skenovanie prebiehalo v SNK od roku 2008. Vtedy, za pôsobenia generálneho riaditeľa SNK prof. Dušana Katuščáka, SNK získala ako prvá v strednej a východnej Európe špičkový švajčiarsky digitalizačný robot a neskôr 3 ďalšie roboty. Výkon každého robota je 22 000 strán každý deň (na 3 zmeny). Už do marca 2012 v SNK bolo zdigitalizovaných vyše 2.5 milióna strán a boli vyriešené podstatné organizačné a technologické otázky digitalizácie a konzervovania. Ťažko pochopiť, prečo tvrdila SNK a pán minister, že digitalizáciu začali a zachránili oni v roku 2012? Mimochodom, v televízii TA3 pri kauze „digitalizácia“ stále bežali len ilustračné zábery len z rokov 2008-2011 resp. do apríla 2012.
  1. SNK v rozpore so zákonom neuvádza, kto sú autori projektu, čím mystifikuje a zavádza verejnosť. 
  1. Podstatné výkony sa dosahovali ešte aj v roku 2012 na skeneroch, ktoré získala SNK do marca 2011. Pán minister a SNK sa teda detinsky chválili cudzím perím
  1. Podľa informácie generálnej riaditeľky SNK z 28. februára 2013 skenovala SNK do 15. februára 2013 len 44 613 objektov. Za celý rok 2012 skenovala SNK 62 104 objektov. Podľa projektu a podpísanej zmluvy má SNK digitalizovať (ale aj čistiť, sterilizovať, deacidifikovať, konzervovať) spolu  2 800 000 objektov. 
  1. Takže za jeden rok od podpísania zmluvy (7.marca 2012) urobila SNK len 1,6% maximálne 2,3% plánovaného objemu. 
  1. V projekte Digitálna knižnica a digitálny archív sú všetky nákladyna technológie, zamestnancov, archivovanie, spracovanie, logistiku, infraštruktúru atd. vypočítané podľa druhu a počtu objektov a počtu strán. Nie je teda možné vyčerpať napr. na infraštruktúru(technológie, stavby atd) napr. 35 miliónov eur a z celkového plánovaného objemu (2 800 000 objektov, 250 000 000 strán) urobiť napr. len 15 %. 
  1. SNK mi na žiadosť o informácie podľa infozákona oznámila, že nevie, čo vlastne urobili (nevedia uviesť počty strán, ani druhy dokumentov, ktoré digitalizujú – knihy, zborníky, noviny, časopisy, staré a vzácne tlače). Ako to teda vykazujú, keď nevedia, čo robia? SNK od začiatku nebola schopná dodržať digitalizačný plán podľa projektu a nemá žiadny iný digitalizačný plán. 

Ktovie, ako si vysvetľuje teraz MKSR nedostatočné využitie ľudských a technických zdrojov v SNK.

Vysvetlenie: objektom digitalizácieje v prípade písomného dedičstva v SNK napr. celá kniha, celý zborník, ročník novín, jedno číslo novín, archívny dokument, inkunábula, viazaný rukopis, vedecká stať zo zborníka alebo vedeckého časopisu, mapa, hudobnina  atd.  

Umelá inteligencia v humanitných a spoločenských vedách

O automatickej transkripcii rukopisných textov už desiatky rokov snívajú historici, lingvisti, archivári, knihovníci, dokumentaristi a všetci, ďalší, ktorí prichádzajú do styku s rukopisnými textami. 

Postupne sa automatický prepis rukopisov stáva skutočnosťou. Je za tým mohutný medzinárodný základný výskum v oblasti neorónových sietí, umelej inteligencie, tisíce hodín práce… 

Prinášam pre záujemcov výsledky mojej práce, ukážku, ako to vyzerá. 
Copyright: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., 21. január 2019 Experiment: List: Kmeť _ Behunek List z 3. februára 1899. Ukážka experimentu obsahuje texty z automatickej transkripcie rukou písaného listu Andreja Kmeťa z roku 1899. 
Výsledky transkripcie sú bez akýchkoľvek úprav a opráv. Použitý vlastný model transkripcie slevenčiny. Character Error Rate Train set: 1,01% Character Error Rate Test set: 2,78%

Automatická transkripcia (výsledok):

„Či u Vás alebo niekde na okolí nestavujú
Betlehemy a aké? U či by si z figuriek snáď
po
Vianociach nemohol zaopatriť pre museum?
Zajtra pochovávame Pietra, ako ti je to
už z novin alebo zo smrtnej ceduly znamo
Ja mám pontifikovať . Želieme za nim veľmi
lebo bude nenahraditeľne chýbať, poneváč on vede
vynsť i s maďarónmi a ctili ho všetci čomu
žiadon iny nemôže sa tešiť tuná. Proti nám
Slovákom bojuje takrečeno nebo i svet a bije
kynoží nás všetko. Trnieme čo urobili dnes
Jurigom, a čo za tresť namerali Hlinkovi Bože
však tí naši vrahovia len nemajú Boha, ani
hanby ani toľko, ako poriadni po
Halaša posiela Ti z oných knih de
sať kusov a šesť modlitebných knižniek pre
dietky
A ináč, ako že sa ty máš? Pánu Drovi Šim
kovi do Hlohovca písal som, ale i sám vyhľadávaj
veci, ktoré pomocou jeho poslal si museumu. Na
lepšie je presvedčiť sa
V
Zhováral som sa v Trnave s p. Urbánkom aj
o Tvojich rukopisoch. Vďačne a veľmi vďačne by
vydali, len ráč ich dať dobremu pisárovi prepísať,
lebo Tvoje písmo je tažko čítať, a tým ťažšie
Zdravstvuj
potom sadzacovi sádzať. Pá!
Tvoj brat
A. Kmeť“

Originál listu Andreja Kmeťa

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD CV

Applicable outcomes – registered

2011-2015 Initiator and main author of the National project OPIS2 Digital Library and Digital Archive. (DIKDA). Slovak National Library. OP Informatization of Society. Priority axis 2-Development of memory and fund institutions. 2.1 Digitalization of the contents of memory and fund institutions, its archival preservation and accessibility. OPIS-2011/2.1/01-NP. 49 665 089,54 EUR. Project duration 2010-2015.

2005-2012 Initiator and author of the successful project focused on acquiring support from Norwegian funds Slovak Digital Library,  1 560 114 EUR. Period of carrying out the project: 2007-2015. Basis for national project Informatisation of Society (OPIS2) named Digital Library and Digital Archive. Implemented 2010-2015.

2003-2015. Initiator and co-researcher of the research project: Preservation, stabilization and Conservation of Information carriers in Slovakia (KNIHASK). Štátny program VaV: Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti. Číslo úlohy VaV: 2003SP200280301. (Ca 3 000 000 EUR). Principal investigator – STU Bratislava. Prof. Dušan Bakoš, DrSc. Excellent world level results. Realisation – Ministry of the Culture from 2010.

2010-2015 The recently fully realized and sustainable project: Center of Excellence Memory of Slovakia (CEPS). ITMS 26220120061. University of Žilina in Žilina, Faculty of Humanities. Author, main guarantor and principle researcher of the project. 4 036 864 EUR. OP R&D

 

2007-2015 A currently conducted project: Adaptation of the study program Mediamatics and Cultural Heritage to the needs of knowledge-based society (ADAMIS). University of Žilina in Žilina, Faculty of Humanities. Co-author, main guarantor and principle researcher of the project.  1 152 783,66 EUR. OP Education.

2004-2015 Fully realized and sustainable project (MHSR structural fund): Information for the promotion of science, education, innovations, and services. Total project amount 7 966 540 EUR. Initiator and author of the project. Several Slovak universities profited from this project: in Žilina, Nitra, Trnava, Slovak Academy of Science, Trenčín; also libraries in Martin, Banská Bystrica, Košice a Prešov.

2005-2012 Initiator and author of the successful project applying for support from the Norwegian funds: Slovak Digital Library (1 560 111 EUR), Project duration 2007-2009, Project results used in the follow-up project of 2010-2015 within the National OPIS2 project: Digital Library and Digital Archive.

2002-2015  Founder and guarantor of the academic study field Library and Information Science, Documentation of Cultural Heritage at the University of Žilina in Žilina (Slovakia). Pedagogical and research activities; Doctoral students advisor and instructor at the Philosophical Faculty of Comenius University in Bratislava as well as at the Faculty of Humanities, University of Žilina in Žilina.

2002-2015 Realized project. – Initiator of the project of common software and portal for the Slovak National Library (projekt KIS3G) based on the Slovak national government decree SR 801/2002. Project is still continuing. In 2009, 50 libraries belonged to this unified system. (ca 1 mil. eur). (http://www.kis3g.sk/dokumenty/Informatizacia_kniznic_projekt_na_oponenturu.html)

Dušan Katuščák Applicables outcomes – other

Professional, Scientific and Managerial Activities

2000-04.05.2012- Director General of the Slovak National Library (SNL); management and development of SNL; coordinator of SNL professional, scientific and developmental projects as well as librarianship on the national level  (professional coordination and completion of the mass digitization technologies of written cultural heritage, coordination of professional activities related to OPERATIONAL PROGRAMME Informatisation of Society (OPIS)

2006-2013 author of the basic draft Development Strategy of Slovak Librarianship 2007-2013. Strategy approved by the Government of the Slovak rep. Development Strategy of Slovak Librarianship  2008-2013 was debated by the Government of the Slovak rep. On November 7, 2007 and approved by the SR Government Resolution no. 943/2007.

2005-2012 Initiator and author of the successful project focused on acquiring support from Norwegian funds Slovak Digital Library,  approx. 47 000 000 SKK, period of carrying out the project: 2007-2009

2004- 2015 Member of the Scientific Board of the Jessenius Faculty of  Medicine in Martine, Comenius University in Bratislava; Member of the Scientific Board of the Faculty of Humanities, University of Zilina; Member of the Editorial Board of  Historia et theoria Iuris, PFUK(2009-2014), Member of the Editorial Board of  UNIZA (2013-2014).

2005-2009 Initiator of the founding of the Board for ICT Implementation in Culture as an advisory body to the Minister of Culture related to the area of ICT Implementation (draft of the statute). Member of the Board for ICT Implementation in Culture, advisory body of the Minister of Culture, appointed by the Minister of Culture.

2005-2013 Author of the content part of the project of the Ministry of Culture, SR, Internet in Slovak Libraries (760 computers for 110 public libraries) and achieving the grant from structural funds in the amount of 39 000 000 SKK (app 1 300 000 €) in 2006 (with Jozef Dzivák from the Slovak University of Technology and Beatrix Kormančíková from the Ministry of Culture, SR).

2004-2014 Initiator and author of the successful project focused on acquiring support from structural funds, Ministry of Economy, SR, Information for the Support of Science, Education, Innovation and Services in the total amount of approx.  240 000 000 SKK, app 800.000 €,(approved on April 12, 2006, Letter of Acceptance of May 30, 2006, Agency NADSME, Ministry of Economy, SR), carried out in

2007-2008, November 2008 – successful  completion of the project with profitable impacts on universities in Zilina, Nitra, Trnava, Trenčín, Slovak Academy of Sciences and libraries in Martin, Banská Bystrica, Košice and Prešov.

2002-2015 Founder of the study programme Library and Information Science, Documentation of Cultural Heritage at the University of Zilina (Slovakia), guarantor of the programme. Lectures and pedagogical activities, supervisor of PhD. candidates at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava and  Faculty of Humanities, University of Zilina

2002-2015 Initiator of the Project of Shared Software and Union Catalogue of Slovak Libraries (KIS3G Project), according to the SR Government Resolution no. 801/2002. The project is being carried out. In 2009, there were 50 libraries in the integrated system. (approx. 30 000 000 SKK, app 1.000 000 €) (http://www.kis3g.sk/dokumenty/Informatizacia_kniznic_projekt_na_oponenturu.html)

2002-2015 Principal author of Programme of ICT Implementation in Libraries approved by the SR Government Resolution no. 801 of July 17, 2002  for the programme for the Computerisation of Libraries in the SR.

2001-2012 Member of International Non-governmental Organization CENL (permanent conference of European national libraries directors and European national librarians)

2000-2006 Initiator and author of the Strategy for the Development of Slovak Librarianship, the material was adopted by the SR Government. (SR Government Resolution no. 310 of April 11, 2001 related to the draft of Strategy for the Development of Slovak Librarianship till 2006)

2000-2012 Member of CDNL (World Conference of National Libraries Directors IFLA)

2000 – 2002 … Initiator and co-author of scientific and technical projects and programmes:

Project: Integrated Catalogue of the Slovak Republic (grant Mellon Agency, 71.000 USD, 2002),

Project: Book-SK – Project in the state plan of basic research

Project: Project Virtual Library of Slovakia (VIKS),  2002

Project: Processing Old and Precious Prints (cooperation with Slovak Academy of Science, HU SAV, grant VEGA 155/0214/2000, Research: grant VEGA 1/5259/98);

Initiator of three professional departments of the national library as the working places of research and development (field of restoration and conservation, bibliographic institute, biographic institute of the SNL) – accreditation approved in August 2002;2012

Initiator and guarantor of the accredited IHE study programme Library and Information Science at the University of Zilina (teaching process on Bc. level started in September 2002)

In 2002 – Initiator of various projects of technical development, SNL in the amount of approx. 480.000 €

2000-2011 Initiator and manager of significant innovations focused on the development of the SNL: constructing the Universal Study-Room Zlatá niť (Golden Thread); considerable improvement of connecting SNL to the Internet (from  64 kb in 2000 to 1GB/10GB in 2008); constructing the educational centre, computer room and auditorium for librarians in SNL; carrying out projects of document protection in SNL; digitization programme development in SNL (2009: infrastructure – tape library StorageTek with 1.5 PB capacity, mobile data centre BlackBox, 2 digitalized robots for mass book digitization);

1999-2011 Chairman of the Central Library Board of the SR, advisory body of  the Minister of Culture of the SR

1998-2009 Member of the Association of Independent Slovak Writers

1998-2009 Member of the Scientific Board of the Slovak Pedagogical Publishing House in Bratislava

2006-…   Member of the Scientific Board Museum of the Slovak National Uprising (MSNP) Banska Bystrica

1997-2000 Member of the Board of Directors of the Society of Slovak Librarians

1997-2000 Slovak Literary Fund – Section for Scientific and Professional Literature and Computer Programmes – member of the commission

1996-2000 (Oct.): Head of the Department of Library and Information Science, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava

1996-2000 Manager of Localisation of the US Library-information System VTLS in ŠVK Banská Bystrica, Matej Bel University in Banská Bystrica, Comenius University in Bratislava. IBM Slovakia, (HP)S&T Slovakia, Consultant. Translation and implementation of bibliographic USMARC, MARC 21format, USMARC format for authorities and holding companies, lecturing at the Comenius University in Bratislava.

1996-1997 received a grant from USAID, foundation Democracy Network, for the project  Model of Library System in Slovakia, approx. 800 000 SKK (app 26 000 €)

1996-  Initiator and organizer of the 1st Slovak Librarianship Congress, Nitra

1995- Matej Bel Award, Slovak Literary Fund, for the best professional socio-scientific translation of the work of UNIMARC

1995-2000, 2008, 2009-2014 Member of the commission for defences, supervisor of PhD. candidates, member of the Board of Guarantors for Library and Information Science of the Comenius University in Bratislava.

1993-January- July: study stay at the university in Lyon (Villeurbanne, France), in the framework of TEMPUS programme at the HEI for information science and libraries. In this period he translated the 600-page manual of UNIMARC, which became in 1994 a principal integration instrument for librarianship and documentation of the national library-information system in Slovakia.

1993-1997: Member of IFLA Section for Research and Education (IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions)

1992-2000: University pedagogue, since the fall in 1992 at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava

1992-1996: Chairman of the Society of Slovak Librarians

1991-2000 Initiator of the constituting of the autonomous Slovak National Library in Martin (1983-2000) and the Act 183/2000 of Law Code  on libraries

1991-1992 Independent researcher at the Department of Research of the Slovak National Library, Martin. Initiator of the project related to retrospective conversion from a paper into an electronic form. Initiator of the orientation of the national library-information system towards international standards and recommendations (international format for the engine-read catalogues – UNIMARC, adopted in Slovakia and Bohemia; international rules for the bibliographic description of documents – ISBD). He was awarded with the Matica slovenská Award for the best theoretical work.

1987-1990 Secretary for Science of Matica slovenská. Author of the project and principal investigator of the national research task IKIS (Integrated library-information system based on computerization), which is the base of computational national library-information system and the project CASLIN. Secretary of the celebrations concerned with the 125th anniversary of the founding of  Matica slovenská.

1983-1987 Deputy Director of the Slovak National Library, Martin. He participated in the formation of the Slovak National Library within the organization changes of Matica slovenská. Organization and research activities.

1978-1982 International Centre of Scientific, Technical and Economic Information in Moscow. Expert. Work in the area of the methodology of information systems, information languages, bibliography, standardization of bibliographic description and work on the development of macro-thesaurus.  Professional publications.

1975-1978 Bibliographic Department of Matica slovenská, Martin. Head of the Section of Theory, Methodology and Coordination of Bibliography in Slovakia.

1968-1975 Bibliographic Department of Matica slovenská, Martin. Assistant. Head of the Department ofor Retrospective Bibliography. Deputy of the Bibliographic Department. Work on log-term project Bibliography of articles from Slovak newspapers and magazines in the period of 1918 – 1945. Member of research team participating in the national research task focused on computational processing of Slovak national bibliography. Co-author of final report.

1968 (Aug. 1)-1997: Matica slovenská, Bibliographic Institute, Assistant, researcher.

1967-1968 Teacher of Slovak language and literature, French language, Elementary school ZDŠ Martin Podháj.

Dušan Katuščák Technical skills

Data analysis and creation of rules related to vast data conversions from local systems (libraries) into a common software. Professional and scientific translation of professional literature (e.g. manual UNIMARC and MARC 21, ISBD rules, which are basic standards raising Slovak librarianship onto the level of developed European countries. Implementing technical standards in the practice. Common everyday work with computer applications Office, Internet, electronic mail, library-information systems, work with various kinds of application software (CDS/ISIS, Virtua, EndNote, RoboHelp, MarcEdit, Adobe, ABBY FineReader…).

2002-2015 Development of cooperation with University of Zilina, involving students in projects, using knowledge in practice.

2007 – 2011 The Slovak National Library became, thanks to its director´s projects and his team, a partner in the project Getty Conservation Institute in LA, USA (which is the most significant philanthropic professional and scientific organization in the world concerned with cultural heritage protection with the annual budget of approx. 7 billion USD). The Slovak National Library, on the basis of a contract, cooperated with Getty Institute and The Academy of Fine Arts and Design on research and education in the area of conservation and restoration of chemical photography.  The Slovak National Library and The Academy of Fine Arts and Design function as a centre of photography conservation for Central and Eastern Europe.

2002 – 2008  The Slovak National Library and its director initiated the founding of the national basic research task managed by the Ministry of Education of the Slovak republic and coordinated by the Slovak University of Technology in the framework of the programme  Aktuálne úlohy rozvoja spoločnosti with the total costs of approx.  90 000 000 SKK (approx. 3 mil.  Euro).  In all of the reviews was the research task labelled with top scientific quality. It deals with solving the problem of mass industrial de-acidification of acid paper and by the means of this also with coping with the basic task of Slovak written cultural heritage preservation.

Author of popular publications for the academic area:

Ako písať záverečné a kvalifikačné práce (several editions within the period of 1998- 2015) (7 editions)

Akademická príručka (co-author) – (4 editions, last one in 2015)

Author of approximately 230 professional and popular publications. Until 2002 in the database of publications at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava.

Pedagogical activities:

Subjects taught in the recent 5 years:

Information analysis II , Bibliographic communication, Bibliography, Information policy, Digitization, Documentology, Document processing, Society Informatisation, Methodology of academic writing, Cultural policy and legislative, Methodology of research in the field.

List of projects of Dušan Katuščák realized in last 5 years in structure: name of project, grant scheme, years of realization, project cost, position of principal investigator in the project

Názov projektu Grantová schéma Rozpočet Roky Pozícia

Dušana Katuščáka

Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity APVV-15-0554 100 000 € 2016-2020 Autor, zodpovedný riešiteľ
Digital Library and Digital Archive. (DIKDA). Priority axis 2-Development of memory and fund institutions. 2.1 Digitalization of the contents of memory and fund institutions, its archival preservation and accessibility. ITMS 21120120007 č. MK-37/2012-M. OP Informatization of Society 49 665 089 € 2010-2015 Initiator and main author of the national project
Center of Excellence Memory of Slovakia (CEPS)

 

 ITMS 26220120061 OP OP R&D 4 036 864 € 2010-2014 Author, main guarantor and principle researcher of the project
Adaptation of the study program Mediamatics and Cultural Heritage to the needs of knowledge-based society (ADAMIS) ITMS 26110230106.  OP Education 1 152 783 € 2007-2015 Guarantor, co-author, researcher of the project.
Development of human resources with the support of an integrated system for evaluating research projects Štrukturálne fondy EU ITMS 26110230063

OP Education

463 868 €

 

2012-2013 Principal researcher Project of the University of Žilina UNIZA
Slovak Digital Library (SDK)

 

Norwegian funds 1 560 111 € 2007-2009 Initiator author, researcher

Project results used in the follow-up project of 2010-2015 within the National OPIS2 project: Digital Library and Digital Archive.

 

Some publications

KATUŠČÁK, D. – KONVIT, Martin. 2013. Optimisation of the processes of written heritage preservation and digitisation. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 15, no. 2 (2013), s. 112-117.

KATUŠČÁK, D. 2012. Kamaldulský kódex – symbolický začiatok masovej digitalizácie na Slovensku. Národný projekt digitálna knižnica a digitálny archív. In: Digitálna prezentácia Kamaldulského prekladu Biblie zborník príspevkov z riešenia projektu KEGA č. 038KU-4/2011. – Ružomberok : Katolícka univerzita, 2012. – ISBN 978-80-8084-976-4.

KATUŠČÁK, D.. 2011. Integrácia konzervačných a digitalizačných technológií: rozvoj ochrany nosičov informácií v Slovenskej národnej knižnici. In: Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva zborník prezentácií prednášok 3.-4. november 2011, Bratislava. – Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2011. – ISBN 978-80-8060-276-5.

KATUŠČÁK, D. – ČAPKOVIČ, M.: Actualities and perspectives in the Slovak national library [elektronický dokument]. In: Sun preservation and archiving special interest group (PASIG) (online). – [S.l.] : Stanford university, 2009. – S. 1-33. [Summer meeting. Malta, 24.-26.6.2009]. URL: http://lib.stanford.edu/pasig

KATUŠČÁK, D. : Ako písať záverečné a kvalifikačné práce : ako písať bakalárske, diplomové, dizertačné, špecializačné, habilitačné práce, seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ako urobiť bibliografické odkazy, ako citovať tradičné a elektronické dokumenty  – 7 nezmen. vyd. – Nitra : ENIGMA PUBLISHING, s.r.o., 2013. – 162 s. – ISBN 978-80-89132-45-4.

KATUŠČÁK, D. 15%, Meško, D.  akol. : Akademická priručka – 3. uprav. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2005-2015 – 495s. ISBN 80-8063-200-6

KATUŠČÁK, D.: Moderná a postmoderná digitálna bibliografia [elektronický zdroj] – 1. Vyd. – Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. – Online, 124 s. – 7.3.2014. – ISBN 978-80-89301-45-4 – spôsob prístupu: http://www.snk.sk/swift_data/source/gr/full%20texty/monogafia_moderna_a_postmoderna_digitalna_bibliografia_18_08_2009.pdf

Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie

26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti
na nekonzistentné riadenie prípravy projektov OPIS2 zo strany MKSR.

Tesne pred dokončením štúdie uskutočniteľnosti MKSR menilo svoju stratégiu, vecné a finančné požiadavky, čo sťažovalo prípravu Štúdie uskutočniteľnosti, bez ktorej nebolo možné začať proces prípravy národných projektov.

26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti

 

 

 

CBA SNK

Otázky_Infozákon_nov_2014 DIKDA – Otázky prof. Katuščáka, hlavného autora projektu o implementácii projektu Digitálna knižnica a digitálny archív financovaný zo štrukturálnych fondov a ŠR (ca 49 mil eur)

SNK_infozak_nov_2014 – DIKDA Odpovede SNK