Doktorandské štúdium so začiatkom v roku 2014 u prof. Dušana Katuščáka

Témy dizertačných prác pre doktorandský študijný program v odbore 3.2.4 knižnično-informačné štúdia v
akad. roku 2014/15

Školiteľ: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.


I. Interoperabilita inštitúcií a informačných systémov knižníc, múzeí, galérií, pamiatok, archívov a audiovízie v projektoch digitalizácie na Slovensku
II. Model univerzitného digitálneho repozitu
III. Optimalizácia a adaptácia určitého open-source softvéru na sprístupňovanie digitálneho obsahu z univerzitného digitálneho repozitu
IV. Výskum metód a nástrojov zvýšenia efektívnosti optického rozlišovania písma starých a vzácnych tlačí (do roku 1830) v procesoch digitalizácie
V. Výskum metód a nástrojov zvýšenia efektívnosti optického rozlišovania písma slovacikálnych dokumentov 19. a 20. storočia v procesoch digitalizácie
VI. Výskum a hodnotenie finančných nákladov na masovú priemyselnú digitalizáciu a konzervovanie písomného dedičstva
VII. Výskum životnosti retromédií a nových médií
VIII. Výskum a hodnotenie finančných nákladov na digitalizáciu 3D objektov kultúrneho dedičstva
IX. Výskum a hodnotenie finančných nákladov na digitalizáciu objektov kultúrneho dedičstva (zvuk, obraz, video)
X. Benchmarking metód a nástrojov sprístupňovania digitálneho obsahu
XI. Metodológia a technológia dlhodobého uchovávania digitálneho obsahu a centrálny digitálny archív Slovenskej digitálnej knižnice
XII. Výskum metód a nástrojov kontroly kvality v projektoch digitalizácie
XIII. Národná integrovaná medzisektorová databáza autorít, tezaurov a riadených slovníkov v Slovenskej republike
XIV. Nástroje a metódy automatickej klasifikácie digitálneho obsahu v univerzitných digitálnych knižniciach

Vybraté témy pre externú formu štúdia po osobnej konzultácii:

  1. Efektívnosť systému Evidencie publikačnej činnosti na slovenských vysokých školách (kritická analýza a hodnotenie, dopady na činnosť akademických knižníc, zhodnotenie významu a vplyvu EPC  pre zvyšovanie úrovne a výsledkov vedeckej a výskumnej práce)
  2. Knihovníctvo na Slovensku 1990-2015
  3. Verejné knižnice ako komunitné centrá
  4. Inovácie, trendy, metódy a formy služieb knižníc (verejné alebo akademické)
  5. Text mining

 


 

Ďalšie informácie:

Témy dizertačných prác v odbore knižnično-informačné štúdiá v ak. roku 2013/2014